ترجمه مقاله

کشان

ke(a)šān

۱. =کشاندن
۲. کشاننده (در ترکیب با کلمۀ دیگر): دامن‌کشان.
۳. (قید) [قدیمی] = ⟨ کشان‌کشان
⟨ کشان‌کشان: (قید) در حال کشیدن و بردن.

ترجمه مقاله