ترجمه مقاله

کسر

kasr

۱. (ریاضی) عددی که کمتر از واحد صحیح باشد، مانندِ ۰۴/۰؛ برخه.
۲. کم.
۳. (اسم) کسره؛ حرکت زیر.
۴. (اسم مصدر) کمبود؛ کمی.
۵. [قدیمی] شکستن؛ خرد کردن.
۶. [قدیمی، مجاز] شکست دادن؛ مغلوب کردن.
۷. (اسم) [قدیمی] شکاف.

۱. برخه، خرده
۲. تقلیل، کاهش، نقصان
۳. تفریق، کم، منها
۴. خرد کردن، شکست، شکستن

بخش، برداشتها

ترجمه مقاله