ترجمه مقاله

کساد

ka(e)sād

۱. بی‌رواجی؛ بی‌رونقی.
۲. (صفت) بی‌رواج؛ کساد.

بیخریدار، بیرونق، بیمعامله، راکد ≠ پررونق

ترجمه مقاله