ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کز

kez

سوختن الیافی مانند پشم و مو که بوی خاصی ایجاد می‌کند.
⟨ کز کردن: (مصدر لازم) [عامیانه، مجاز] خود را جمع کردن و در خود فرورفتن.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ