ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کریه

karih

۱. زشت.
۲. ناپسند؛ ناخواسته؛ ناپسندداشته.

بد، بدگل، زشت، قبیح، ناپسند، ناخوشایند، ناگوار، نفرتانگیز، نفرتبار ≠ قشنگ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما