ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

کریم النفس

karimonnafs

دارای روح بزرگ و بخشنده؛ بزرگ‌منش.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما