ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کریشک

ka(e)rišak

۱. جوجۀ مرغ.
۲. مرد جنگی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ