ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کریزی

korizi

۱. پیر؛ فرتوت؛ خمیده‌قامت.
۲. ویژگی پرنده‌ای که پَر آن ‌ریخته است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ