ترجمه مقاله

کریزگاه

korizgāh

جای پر ریختن پرنده.

ترجمه مقاله