ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرو

kero[w]

قایق: ◻︎ جوانی پاک‌بازِ پاک‌رو بود / که با پاکیزه‌رویی در کرو بود (سعدی: ۱۴۸).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ