ترجمه مقاله

کرشمه

kerešme

۱. ناز.
۲. اشاره با چشم و ابرو؛ غمزه.
۳. حرکات دل‌انگیز چشم و ابروی زیبا‌رویان.
۴. (موسیقی) گوشه‌ای در دستگاه‌های ماهور، نوا، همایون، سه‌گاه، چهارگاه، و راست‌پنج‌گاه.

دلربایی، شیوه، طنازی، عشوه، غمزه، غنج، ناز

ترجمه مقاله