ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرایه نشین

kerāyenešin

= مستٲجر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ