ترجمه مقاله

کراویا

karāviyā

گیاهی چتری، با گل‌های سفید و تخمی شبیه زیره که مصرف دارویی دارد؛ زیرۀ رومی‌؛ شاه‌زیره.

ترجمه مقاله