ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کران

karān

۱. جای پایان یافتن چیزی؛ کرانه؛ کنار؛ کناره.
۲. طرف؛ سو؛ جهت.
۳. پایان؛ انتها: ◻︎ غم زمانه که هیچش کران نمی‌بینم / دواش جز می‌ چون ارغوان نمی‌بینم (حافظ: ۷۱۶).
⟨ کران تا کران: از این‌ سو تا آن سو؛ همه جا.
⟨ کران جستن: (مصدر لازم) [قدیمی] دوری گزیدن از خلق؛ گوشه گرفتن.

۱. جانب، طرف
۲. افق، ساحل، کنار، کناره
۳. گوشه
۴. حد، مرز، سامان، ناحیه،
۵. انتها، پایان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ