ترجمه مقاله

کدورت

kodurat

۱. دلتنگی؛ رنجش؛ آزردگی.
۲. [قدیمی] تیره شدن.
۳. [قدیمی] تیرگی.

۱. تیرگی
۲. آزردگی، تکدر، دشمنی، دلآزردگی، دلتنگی، رنجش، رنجیدگی، ضجرت، عناد، ملال، ملالت، نقار،
۳. آلودگی، ناپاکی ≠ صفوت

دلگیر

ترجمه مقاله