ترجمه مقاله

کدر

ke(a)der

۱. تیره؛ غیرشفاف.
۲. [مجاز] غم‌انگیز؛ دلگیر.
۳. [مجاز] غمگین؛ ناراحت.

۱. بیجلا، بیرونق، بیفروغ، بینور، تار، تیره
۲. دلآزرده، رنجیده، مکدر ≠ روشن، شفاف

ترجمه مقاله