ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کدبانو

kadbānu

۱. زن خانه‌دار؛ بانوی خانه.
۲. زنی که کارهای خانه را با نظم‌وترتیب اداره می‌کند.

۱. بانو، بیبی، خاتون، خانم، خانهدار
۲. زن، زوجه، همسر
۳. صرفهجو، مقتصد ≠ کدخدا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ