ترجمه مقاله

کد

kad[d]

۱. رنج و سختی بردن در کار.
۲. کوشش در طلب رزق.
⟨ کد یمین: [مجاز] دسترنج.

۱. رنج، زحمت، عنا، مرارت، مشقت،
۲. خانه، سرا

راز، شماره

ترجمه مقاله