ترجمه مقاله

کخ

kex

تلخ؛ بد‌مزه. Δ بیشتر در موقعی که بخواهند چیزی را از دست کودک بگیرند که نخورد تلفظ می‌شود.

ترجمه مقاله