ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کج خلق

kajxolq

بدخلق؛ بدخو.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ