ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتک

kotak

۱. ضرباتی که با دست یا چیز دیگر توسط شخصی بر بدن کسی وارد می‌شود.
۲. [قدیمی] چوب کلفت؛ چماق؛ چوب گازران.
⟨ کتک زدن: (مصدر متعدی) زدن کسی با دست، چوب، یا شلاق.

۱. زدن، ضرب، ضربت
۲. چوب، چوبدست

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ