ترجمه مقاله

کتمان

ketmān

پنهان کردن؛ پنهان داشتن چیزی یا امری.

پردهپوشی، پنهانکاری، خفیهکاری، کتم ≠ افشا

ترجمه مقاله