ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتم

katm

پنهان کردن؛ پنهان داشتن امری یا چیزی.
⟨ کتم عدم: [قدیمی، مجاز] جهانی که پنهان است و دیده نمی‌شود؛ جهان نیستی؛ نابودی.

۱. اختفا، پنهان، پوشیده، نهان
۲. پوشیدن، نهان کردن، نهانداشتن
۳. وسمه
۴. شمشاد

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ