ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کتابت

ketābat

۱. نوشتن.
۲. نویسندگی.

استنساخ، تحریر، ترقیم، ثبت، منشیگری، نگارش، نویسندگی ≠ قرائت

نویسندگی، نوشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ