ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کبیر

kabir

۱. [جمع: کبار و کبراء] بزرگ.
۲. (اسم) (ادبی) در عروض، از بحور شعر بر وزن «مفعولات مفعولات مستفعلن».

۱. بزرگ، عظیم، کلان، معظم
۲. قاید، نبیل
۳. بالغ، رشید
۴. شورهزار، کویر

بزرگ

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ