ترجمه مقاله

کبت

ka(e)bt

زنبور؛ زنبور عسل: ◻︎ همچنان کبتی که دارد انگبین / چون بمانَد داستانِ من بر این (رودکی۱: ۵۰).

ترجمه مقاله