ترجمه مقاله

کباب

kabāb

گوشت بریان‌شده بر روی آتش؛ قطعه گوشتی که به سیخ می‌کشند و روی آتش بریان کنند.

۱. برشته، بریان
۲. فلفل، کبابه

ترجمه مقاله