ترجمه مقاله

کاکوتی

kākuti

گیاهی بیابانی و خودرو با برگ‌های کوچک معطر که به عنوان چاشنی و دارو به کار می‌رود؛ کتکتو.

ترجمه مقاله