ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاکنه

kaka(o)ne

گیاهی علفی و خودرو، با برگ‌های بیضی، گل‌های سفید، و میوه‌ای سرخ‌رنگ که برگ، پوست، و دانۀ آن مصرف دارویی دارد؛ کاکونه؛ عروس پس‌پرده؛ عروسک پشت پرده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ