ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاواک

kāvāk

۱. پوچ؛ میان‌تهی؛ بی‌مغز؛ مجوف.
۲. سوراخ و شکاف میان درخت.

۱. پوک، مجوف، میانتهی، میانخالی
۲. آشیانه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ