ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کان شناس

kānšenās

کسی که به اوضاع معادن و موادی که در آن‌ها است آشنا باشد؛ معدن‌شناس.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ