ترجمه مقاله

کان

kān

۱. (زمین‌شناسی) معدن.
۲. [قدیمی، مجاز] سرچشمه؛ منبع.

۱. کانسار، معدن
۲. سرچشمه، منشا، مرکز

ترجمه مقاله