ترجمه مقاله

کامروایی

kāmravāy(')i

برخورداری از مراد و مقصود؛ کامیابی.

بهی، توفیق، کامجویی، کامرانی، کامیابی، موفقیت ≠ ناکامی

ترجمه مقاله