ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کالوس

kālus

ابله؛ نادان: ◻︎ ملول مردم کالوس بی‌محل باشد / مکن نگارا، این خوی و طبع را بگذار (ابوالمؤید بلخی: شاعران بی‌دیوان: ۵۹).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ