ترجمه مقاله

کاله دان

kāledān

سبدی که زنان گلوله‌های پنبه و نخ‌های ریسیده را در آن می‌گذارند.

ترجمه مقاله