ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کافوربار

kāfurbār

۱. بارندۀ برف: ◻︎ برآمد ز کوه ابر کافوربار / مزاج زمین گشت کافورخوار (نظامی۵: ۷۵۶‌).
۲. دارای بوی خوش؛ پراکنندۀ بوی خوش.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ