ترجمه مقاله

کافر

kāfa(e)r

۱. آن‌که پیرو دین توحیدی نیست؛ بی‌دین؛ بی‌ایمان.
۲. [مجاز] ظالم؛ بی‌رحم.
۳. [قدیمی] ناسپاس؛ کفران‌کننده.

۱. بتپرست، بدکیش، بیایمان، بیدین، زندیق، لامذهب، مرتد، مشرک، ملحد، منافق
۲. ناسپاس ≠ مومن

بی خدا، خدا نشناس

ترجمه مقاله