ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاشه

kāše

یخ نازک روی آب: ◻︎ گرفت آب کاشه ز سرمای سخت / چو زرین‌ورق گشت برگ درخت (عمعق: ۱۹۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ