ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاستی

kāsti

۱. کمی‌؛ کم‌شدگی.
۲. [قدیمی] تقلب؛ دروغ.

کاهش، کمی، منقصت، نقص، نقصان، نقیصه ≠ فزونی، کمال

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ