ترجمه مقاله

کاسب

kāseb

١. کسی که مغازه‌ای دارد و در آن کالایی را خرید و فروش می‌کند.
۲. [قدیمی، مجاز] کسی که برای به دست آوردن چیزی می‌کوشد؛ کوشنده.

۱. بازاری، بازرگان، پیشهور، سوداگر، کاسبکار، محترف، معاملهگر
۲. حسابگر

سوداگر، پیشه ور

ترجمه مقاله