ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارساز

kārsāz

کارگشا؛ مشکل‌گشا؛ چاره‌جو.

۱. عامل، کارطراز، کارگشا، مباشر
۲. چارهجو، چارهگر، راهگشا
۳. اثربخش، موثر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ