ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کارزار

kārzār

١. جنگ‌وجدال؛ پیکار؛ نبرد: ◻︎ همی‌ تا برآید به تدبیر کار / مدارای دشمن بِه از کارزار (سعدی۱: ۷۳).
۲. میدان جنگ.

آرزم، پرخاش، پیکار، جنگ، حرب، دعوا، رزم، محاربه، مقاتله، نبرد، وغا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ