ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاج خواری

kājxāri

آن‌که سیلی و پس‌گردنی بخورد: ◻︎ بدان تا کاج‌خواری پیشه گیرد / چو شاگردان پذیرد زخم استاد (سوزنی: لغت‌نامه: کاج‌خواری).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ