ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاج

kāj

سیلی؛ پس‌گردنی: ◻︎ مر اورا گشت گردن و سر و پشت / سربه‌سر کوفته به کاج و به مشت (عنصری: ۳۶۳).
⟨ کاج خوردن: (مصدر لازم) [قدیمی] سیلی خوردن؛ پس‌گردنی خوردن.

۱. احول، کاژ، لوچ
۲. تپانچه، سیلی، کشیده
۳. کاش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ