ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کاتب

kāteb

۱. نویسنده؛ دبیر.
۲. کسی که از کتابی نسخه‌برداری می‌کند؛ استنساخ‌کننده.
⟨ کاتب ازلی: خدای‌تعالی.
⟨ کاتب وحی: هریک از نویسندگان که آیاتی را که بر پیامبر اسلام نازل می‌شد می‌نوشتند: علی‌بن ابی‌طالب و عثمان‌بن عفان کاتب وحی بودند.

ثبات، دبیر، صاحبقلم، قلمزن، کاغذنویس، مترسل، محرر، منشی، نامهنویس، نگارنده، نویسنده، وراق

نویسنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ