ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کابینه

kābine

هیئت دولت؛ هیئت وزیران.

۱. دولت، هیئتدولت
۲. دفتر
۳. آبریزگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ