ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ژاژخا

žāžxā

کسی که سخن بیهوده و بی‌معنی بگوید؛ بیهوده‌گو؛ یاوه‌سرا: ◻︎ تٲمل‌کنان در خطا و صواب / بِه از ژاژخایان حاضرجواب (سعدی۱: ۱۵۴).

بیهودهگو، هرزهدرا، هرزهلاف، ، یاوهدرا، یاوهسرا

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ