ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چین

čin

تا و شکن در پارچه، لباس، پوست بدن، مو، پوستۀ زمین، یا چیز دیگر؛ تا؛ شکن؛ شکنج؛ چروک.
⟨ چین آوردن: (مصدر لازم) = ⟨ چین افتادن
⟨ چین افتادن: (مصدر لازم) به‌وجود آمدن تا و شکن در چیزی.
⟨ چین انداختن: (مصدر لازم) = ⟨ چین دادن
⟨ چین برداشتن: (مصدر لازم) = ⟨ چین افتادن
⟨ چین خوردن: (مصدر لازم) = ⟨ چین افتادن
⟨ چین دادن: (مصدر متعدی) به‌وجود آوردن تا و شکن در چیزی.

۱. آژنگ، اخمه، چروک
۲. تا، لا
۳. تاب، شکن، شکنج، فر، کرس
۴. شیار، خط
۵. چینه، قشر، لایه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ