ترجمه مقاله

چیره دست

čiredast

زبردست؛ هنرمند؛ ماهر.

ترجمه مقاله