ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چک کردن

۱. بررسی کردن، امتحان کردن، وارسی کردن
۲. کنترل کردن، مراقبت کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ